Stockholm
Gastro Center

Sekretess och journalhantering

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Sammanhållen journalföring med Take Care

Vi använder journalsystemet TakeCare, det gemensamma journalsystemet för stora delar av sjukvården inom Stockholms läns landsting (SLL). I och med detta ingår vi också i det som kallas för sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdgivare kan ta del av din vårdhistoria oberoende av var du vårdats.